circulair | flexibel | rendabel

circulair | flexibel | rendabel

Parkgebouw Eiland Zwijnaarde: een ambitieus project

 

De POM Oost-Vlaanderen en PMV willen samen met UGent en sogent een Parkgebouw oprichten op het bedrijventerrein Tech Lane Ghent Science Park.

Het Parkgebouw wordt een multifunctioneel gebouw: het moet een aangename ontmoetingsplek worden voor de werknemers van de bedrijven en bezoekers van het bedrijventerrein Tech Lane Ghent. Het gebouw omvat een open dienstenaanbod, zoals restaurant, vergaderruimtes, conference-ruimte, … in combinatie met een eigen aanbod aan bedrijfsruimte. In het gebouw zal ook de CESPE Innovatie Accelerator gehuisvest worden: een flexibele open onderzoeks- en innovatieomgeving in het domein van (bio)farmaceutische productie, met o.a. laboratoria en stofvrije cleanrooms (CESPE: Centre of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing).

Het Parkgebouw, met een bruikbare vloeroppervlakte van ongeveer 10.000m², wordt neergepoot op Eiland Zwijnaarde, op een intussen gesaneerd brownfield.  Het gebouw grenst aan de centrale groenzone in het campusgedeelte dat landschappelijk wordt ingericht als rust- en ontmoetingsplek en bedoeld is voor zachte recreatie.

Gerichte Call Circulaire Bouweconomie Vlaanderen Circulair: unieke opportuniteit op het juiste moment

Het Parkgebouw wil een voorbeeldgebouw zijn op het vlak van duurzaamheid, flexibiliteit en innovatie. Hiervoor worden een aantal ambities vooropgesteld die moeten leiden naar een flexibel, futureproof gebouw dat kan inspelen op toekomstige en wisselende noden qua gebruik en regelgeving. Het gebouw moet dit duurzame en innoverende karakter visueel uitdragen en dient een architecturale landmark te zijn op het terrein. Het gebouw moet sowieso het label BREEAM New Construction Very Good en Excellent voor energie behalen.

In 2020 kreeg het project Parkgebouw stilaan vorm. De ambities inzake duurzaamheid en flexibiliteit  werden als essentieel ervaren door de opdrachtgevers. Omdat er te weinig informatie beschikbaar was rond circulair en flexibel bouwen, zowel inzake voorbeeldgebouwen van deze omvang en functie als inzake aanbesteden en de financiële haalbaarheid, werd beslist om een geschikte partner te zoeken voor de call “Circulaire Bouweconomie” van Vlaanderen Circulair.

Samen met KU Leuven diende de POM Oost-Vlaanderen dan ook de projectaanvraag “Parkgebouw Eiland Zwijnaarde: ambitieuze praktijkcase inzake circulariteit flexibiliteit en rendabiliteit” in. Het team van KU Leuven bestaat uit drie onderzoeksgroepen, elk met hun specifieke expertise inzake circulariteit en aanpasbaarheid:

  • De onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Gent levert de bouwkundige expertise.
  • Circulaire economie is één van de speerpunten van de onderzoeksgroep CEDON (Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen), onderdeel van Onderzoeksgroep Economie (ECON), Campus Brussel en levert de financiële expertise.
  • De Faculteit Rechtsgeleerdheid, CCM en Instituut voor Goederenrecht (IvG) levert de juridische expertise. Binnen het IvG wordt vooral onderzoek gedaan naar privaatrechtelijk vastgoedrecht.

De goedkeuring van dit project gaf aan de POM en de andere opdrachtgevers van het Parkgebouw de unieke kans om de aandacht die circulair en flexibel bouwen verdient, mee te nemen doorheen het bouwtraject. Dit traject is uiteraard ook uitermate leerrijk en interessant voor andere bouwheren. Via o.a. deze website zal het project bijdragen aan de broodnodige kennis- en ervaringsopbouw rond circulair en flexibel bouwen inclusief financiële aspecten. Dit zal tevens een stimulans zijn voor nieuwe projecten.

Realisatie Parkgebouw: timing en planning

Voor de realisatie van het Parkgebouw werd een SPV (Special Purpose Vehicle) opgericht met 4 aandeelhouders. De opdracht om het parkgebouw te ontwerpen en te bouwen wordt aanbesteed onder de vorm van een DBM (Design-Build-Maintain). Er werd gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure omvat twee fasen: een selectie- en een gunningsfase. Eind 2021 werd de selectieleidraad gepubliceerd. In het voorjaar van 2022 werden drie consortia geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase. Verwacht wordt dat de onderhandelingen begin 2023 afgerond zullen zijn zodat de opdracht nog kan worden gegund in het voorjaar. Het is de bedoeling dat het Parkgebouw in 2025 operationeel wordt, wat een grote uitdaging betekent voor alle betrokken partijen.

Over de POM Oost-Vlaanderen

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Ze maakt het economisch beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren. Als ontwikkelingsmaatschappij is het ook de taak om nieuwe opportuniteiten tot ontwikkeling te durven brengen.

De POM treedt frequent op als bouwheer en hanteert hierbij de BREEAM-methodiek met voldoende aandacht voor de nieuwste evoluties en innovaties rond bouwen, voor het Parkgebouw specifiek voor veranderingsgericht en circulair bouwen. Dit project kadert dan ook binnen het aspect “Duurzaam Bouwen” wat een belangrijk onderdeel vormt van de speerpuntcluster “Materialen” van de Provincie Oost-Vlaanderen.